Arveplanlegging Norge-Spania

I mange tilfeller kan man spare betydelige beløp i arveavgift ved en fornuftig arveplanlegging. Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære, og er viktig for å sikre en gunstig fremtidig arvefordeling.

Arveskifte

ABW Global bistår i saker vedr. arveskifte Norge-Spania. I slike saker bistår vi som representant for arvingen.

Fast eiendom i Spania

Kjøp av bolig er en viktig investering. Ved fagmessig kontroll av boligens juridiske og tekniske forhold samt bistand med forhandlinger i kjøpsprosessen kan man forhindre at fremtidige problemer oppstår.

Spansk selvangivelse

Alle som har kjøpt fast eiendom er pliktige til å innsende en selvangivelse i Spania. Dette gjelder selv om du ikke har hatt inntekt i Spania, men kun eier fast eiendom i Spania.

Testament

En helhetsvurdering av din arvesituasjon, og herunder regulering i testament, vil kreve både norsk og spansk juridisk kompetanse.

Vi tilbyr uavhengige konsulenttjenester for klienter med økonomiske interesser i Spania.

Arveplanlegging Norge-Spania

Arveforskudd, gaver og opprettelse av testament er eksempler på arveplanlegging.

I mange tilfeller kan man spare betydelige beløp i arveavgift ved en fornuftig arveplanlegging. Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære, og man kan lett spare betydelige beløp.

Noen stikkord som kan bespare arveavgiften:

 • Fordel arven på flest mulig personer.
 • Fordel arven på personer som oppnår særfradrag etter spesialloven.
 • Planlegg arv før undertegning av skjøtet ved kjøp av fast eiendom.
 • Unngå uskiftet bo-problematikken.

Hver sak må vurderes konkret. Det er dessverre ikke slik at din nabos situasjon også vil gjelde for deg.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktede samtale vedr. din arvesituasjon.

Kontakt: Joan Planas.

Arveskifte

ABW Global bistår i saker vedr. arveskifte Norge-Spania. I slike saker bistår vi som representant for arvingen.

Vår bistand omfatter hovedsakelig:

1) Spansk hjelpeskifte

Dette gjelder saker hvor avdøde hadde bopel i Norge, men eide en bolig i Spania. I slike saker må det foretas et hjelpeskifte i regi av spansk notar. I denne type saker skal som hovedregel norsk arvelov legges til grunn, mens selve skifte og beregning av arveavgiften er regulert av spansk lovgivning.

2) Spansk globalt skifte

Dette gjelder saker hvor avdøde hadde fast bopel i Spania og etterlater seg formue i både Norge og Spania. I denne type saker skal all formue – også formue i Norge – skiftes i Spania.

Det utstedes med andre ord en spansk skifteattest for hele dødsboet. Utgangspunktet her er at man skal benytte norsk eller spansk arvelov, mens arveskifte og beregning av arveavgiften følger spanske lover.

Et arveskifte i Spania er en byråkratisk prosess, og hele prosessen tar vanligvis 6 – 12 mnd. Det er følgelig viktig at du kontakter en advokat raskt dersom du er arving til formue i Spania. Arveavgiften skal betales innen 6 måneder, og deretter påløper forsinkelsesrenter.

Det er Notaren som foretar selve skiftet. Vi i Andersen & Bache-Wiig AS i Norge vil kun være arvingens representant, fremskaffe nødvendige dokumenter, sette opp utkast til skifteattest og herunder beregne arveavgift, gi råd vedr. verdier og oversendelse av dette til Notaren. ABW Spania SL vil bistå med fullmakter foran Notar og herunder også innbetale arveavgiften.

I noen arveskifter er det konflikt mellom arvingene. Vi bistår også med forhandlinger mellom arvinger. Dersom det ikke er mulig å få til et forlik mellom arvingene, må saken gå via det spanske domstolsystemet. Dette er vanligvis en lang og kostbar prosess. ABW Global har følgelig avgrenset bistand mot et «offentlig skifte» via det spanske domstolsystemet.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale, og vi kan gi deg oversikt over hvor mye et arveskifte i Spania vil koste deg. Hele arveskifteprosessen vil foregå på norsk.

Kontakt: Joan Planas.

Fast eiendom Spania

Kjøp av bolig er en viktig investering. Ved fagmessig kontroll av boligens juridiske og tekniske forhold samt bistand med forhandlinger i kjøpsprosessen kan man forhindre at fremtidige problemer oppstår.

Det er vår filosofi at det å forutse problemer er den beste måten å forhindre at problemer oppstår.

Nøkkelfaktorer ved eiendomskjøp:

Valg av eierstruktur i kjøpstransaksjonen

Riktig valg av eierstruktur i kjøpstransaksjon vil spare deg for både økonomiske og personlige problemer som i fremtiden vil kunne oppstå. Vurder hvilken form for eiendomsrett som passer deg best:

 • Kjøp i eget navn. Vil du trenge ektepakt?
 • Sammen med din samboer, ektefelle, eventuelt også med andre familiemedlemmer, for å oppnåfremtidig skattebesparelse, f.eks. i arveavgift.
 • Gjennom et spansk eller et norsk selskap.

Forhandling av reservasjons- eller kjøpekontraktens betingelser: Når du undertegner en kontrakt for kjøp av bolig, det være seg en reservasjonskontrakt eller kjøpekontrakt, påtar du deg en rekke forpliktelser i henhold til spansk rett. I de fleste tilfeller er kontrakten gunstigst for selgeren, ikke for deg, og du bør derfor ikke stole blindt på selger. Søk råd hos en advokat før du undertegner et dokument.

Opprettelse av juridisk rapport på boligen

Due diligence er en rapport der boligens juridiske forhold granskes. Visste du at:

 • I enkelte områder i Spania er turistisk utleie av boliger forbudt, slik at eieren kan bli ilagt bøter på opptil 40.000 €.
 • Hvis din fremtidige bolig har vært gjenstand for ulovlig utvidelse kan du bli påbudt å rive ned det som er ulovlig utvidet og/eller måtte betale store bøter.
 • Om din fremtidige bolig ikke tilfredsstiller den spansk kystlovs bestemmelser, kan en dommer beordre at den rives ned selv om den skulle være oppført flere tiår tidligere.
 • Ny eier er ansvarlig for betaling av andelskvoter til eierfellesskapet som den tidligere eier måtte ha unnlatt å betale for en periode på fire år før kjøpets dato.
 • Din fremtidige bolig kan overta gjeld fra tidligere eiere for ubetalte eller uriktig beregnede skatter.

Kontroll av de utenlandsbetalinger du vil måtte foreta

Når du kjøper en fast eiendom i Spania, må du betale større summer for dekning av prisen og utgifter i forbindelse med kjøpet.

Du bør forsikre deg om at pengenes mottaker i Spania er et pålitelig firma.

Et kjøp av eiendom avsluttes ikke ved undertegnelse av notarielle dokumenter og levering av nøklene. Du bør blant annet stille deg selv følgende spørsmål.

 • Hvem skal representere deg overfor de ulikespanske offentlige kontorer?
 • Hvem skal påta seg å foreta de trekk som kreves fra den selgende part og betale de ulike skatter og utgifter?
 • Hvem vil kontrollere kansellering av heftelser og betaling av eventuellgjeld som boligen hefter for?
 • Hvem vil ta seg av tinglysningav din eiendomsrett i eiendomsregisteret?
 • Hvordan skal du betale periodiske regninger slik som strøm, vann, andelskvoter til eierfellesskapet, lokale skatter, osv.

Kontakt: Roberto Ortega, Joan Planas, Tonje Klevengen.

Spansk selvangivelse

Alle som har kjøpt fast eiendom er pliktige til å innsende en selvangivelse i Spania. Dette gjelder selv om du ikke har hatt inntekt i Spania, men kun eier fast eiendom i Spania. I sistnevnte tilfelle vil det bli foretatt en slags prosentligning,og beregningsgrunnlag er den spanske ligningsverdien (valor catastral).

Fristen for innlevering av spansk selvangivelse for ikke residenter er den 31 desember hvert år. Ved kjøp av fast eiendom i inneværende år, er du ikke pliktig til å innlevere selvangivelse før neste år. Det vil si at hvis du kjøper bolig i 2019, så må du innlevere selvangivelse innen 31. desember 2020.

Vi gjør også oppmerksom på at det må innleveres en selvangivelse per eier, per faste bolig. Dersom ektefeller med felleseie eier 1 bolig og 1 garasje så må det som hovedregel innleveres totalt 4 selvangivelser. Iht. spansk skattelov og av praktiske grunner vil oppdrag relatert til spanske selvangivelser og annet skatteansvar i Spania utøves av det spanske selskapet ABW Spania SL.

Dersom dere har leieinntekter som følge av utleie av boligen i Spania, skal inntektene beskattes i Spania. Selvangivelsen for beskatning av leieinntektene skal innleveres hver 3. mnd. I tillegg skal det innsendes en selvangivelse per eier for fordelsbeskatning for de ukene dere selv benytter boligen.

For priser vedrørende vår bistand og mer informasjon om innlevering av spansk selvangivelse ta kontakt med:

Kontakt: Tonje Klevengen, Joan Planas

Testament

Testament som regulerer arv i Spania er ett av hovedområdene hvor norsk og spansk lovgivning møtes. En helhetsvurdering av din arvesituasjon, og herunder regulering i testament, vil kreve både norsk og spansk juridisk kompetanse.

Oppsett av et testament som kun tar i betraktning de norske arvereglene vil f.eks. være mangelfullt når det gjelder vurdering av de arveavgiftsrettslige konsekvensene i Spania.

Vi i Andersen & Bache-Wiig AS i Norge har spansk og norsk advokat ansatt og kan følgelig foreta en totalvurdering av din arvesituasjon.

Er det nødvendig å opprette et testament dersom jeg f.eks. har en bolig i Spania?

Med et testament kan du planlegge hvordan arven etter deg kan fordeles. Testamentets innhold må respektere arvereglene og dette kan være norske arveregler eller spanske arveregler.

For deg som har fast bopel i Norge og eier en fritidsbolig i Spania, anbefaler vi å sette opp et enkelt testament avgrenset til å gjelde «alt man eier og har i Spania» på dødstidspunktet.

Det viktigste argumentet for å opprette et testament er at man skaper klarhet i hvem som skal arve, og at det i de fleste tilfeller vil det være enklere å gjennomføre arveskifte i Spania.

Dersom man ikke har opprettet testament, kan man bli nødt til å dokumentere hvem som vil være arvinger. Det må f.eks. uthentes lovbekreftelser som må oversettes, attesteres og legaliseres.

Et spansk testament vil vanligvis gjøre skiftet i Spania betydelig enklere og raskere. For deg som har norsk nasjonalitet og fast bopel i Spania, er det viktig å sette opp et testament. Innen EU har det trådt i kraft nye bestemmelser, og hovedreglene er nå at dersom du har fast bopel i Spania, så skal spansk arvelov som hovedregel komme til anvendelse.

Spansk arvelov har andre regler vedr. fordeling av arv, f.eks. er gjenlevende ektefelles arverettigheter betydelige redusert enn etter norsk arvelov. De nye EU-bestemmelsene åpner for at man til dels kan velge arvelov, men dette må gjøres i testaments form.

Kan jeg opprette et testament i Norge, eller må jeg opprette dette i Spania?

Et testament opprettet etter norske formkrav har gyldighet i Spania. Det er med andre ord ikke nødvendig å reise til Spania for å opprette et testament.

Vi i Andersen & Bache-Wiig AS bistår med å opprette testament iht. norsk lovgivning. Testamentet sendes til registering i Spansk testamentregister og til oppbevaring i tingretten.

Har mitt testament betydning for den spanske arveavgiften?

Testamentets innhold vil kunne ha stor betydning for arveavgiftens størrelse. I Spania er det ulike regler om arveavgift avhengig av hvor i landet man befinner seg. Det er følgelig nyttig å sette seg inn i de spanske arveavgiftsreglene som vil gjelde dersom du faller bort.

Et testament kan redusere arveavgiften for dine arvinger derom man f.eks. setter opp testamentet slik at man innenfor de ulike spesialreglene oppnår størst mulig bunnfradrag eller andre særfradrag.

Hva koster det meg å opprette et testament?

Denne type saker varierer i omfang og honorar vil avhenge av familiesituasjon og ikke minst sakens kompleksitet.

Det er hovedsakelig norsk advokat My Vuong og spansk jurist Joan Planas som er ansatte i Andersen & Bache-Wiig As som bistår i denne type saker.

Kontakt: My Voung, Joan Planas.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig er spesialister på spansk-norske rettsforhold.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig